الف نیوز http://alefnews.mihanblog.com 2020-02-22T13:32:42+01:00 text/html 2014-08-26T12:06:04+01:00 alefnews.mihanblog.com امیر محبی -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------پوشاک http://alefnews.mihanblog.com/post/7939 <div class="art-PostContent"><div class="aidanews"><br><br><br><br><hr> <div class="art-PostContent"> <div class="aidanews"><br></div></div><br><hr> <div class="art-PostContent"> <div class="aidanews"><table style="border: 1px solid #fbf5ea;"><tbody><tr><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13787--mad-men-.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/MadMen.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13787--mad-men-.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Mad Men (مردان مَد)</a></span> </div></div> </td><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13782--house-of-cards-.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/HouseofCards.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال House of Cards (خانه پوشالی)" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال House of Cards (خانه پوشالی)" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13782--house-of-cards-.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال House of Cards (خانه پوشالی)">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال House of Cards (خانه پوشالی)</a></span> </div></div> </td><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13781--game-of-thrones-.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/GameofThrones.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت )" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت )" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13781--game-of-thrones-.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت )">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت )</a></span> </div></div> </td><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13784-the-big-bang-theory.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/14.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The big bang theory (تئوری بیگ بنگ)" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The big bang theory (تئوری بیگ بنگ)" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13784-the-big-bang-theory.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The big bang theory (تئوری بیگ بنگ)">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The big bang theory (تئوری بیگ بنگ)</a></span> </div></div> </td><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13783-the-white-queen.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/snapshot_2014-08-24_083557.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The white queen (ملکه سفید)" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The white queen (ملکه سفید)" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13783-the-white-queen.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The white queen (ملکه سفید)">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال The white queen (ملکه سفید)</a></span> </div></div> </td><td style="vertical-align: top;" width="230"> <div style="clear: both; "> <div> </div><div> </div><div> </div><div> </div><span style="float:right; padding: 2px; margin: 3px; border: 1px solid #C3C3C3;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13778--modern-family-.html"><img src="http://www.naghdefarsi.com/images/stories/mod_aidanews_thumbs/43568008/ModernFamily.jpg" alt="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Modern Family (خانواده‌ مدرن )" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Modern Family (خانواده‌ مدرن )" border="0"></a></span><div> <span style="font-weight: normal; font-size: 92%;"><a href="http://www.naghdefarsi.com/world-movies-review/13778--modern-family-.html" title="نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Modern Family (خانواده‌ مدرن )">نامزدهای امی ۲۰۱۴: نقد و بررسی سریال Modern Family (خانواده‌ مدرن )</a></span> </div></div></td></tr></tbody></table></div></div><br></div></div> text/html 2012-05-26T05:33:19+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین اخبار بین‌المللی http://alefnews.mihanblog.com/post/7936 <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36524"><FONT color=#e4670b>آشنایی اجمالی با هواپیمای بدون سرنشین X-47B</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36516"><FONT color=#e4670b>یورو ویژن در چند سطر + تصاویر</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36513"><FONT color=#e4670b>بهشت همجنسگرایان</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36512"><FONT color=#e4670b>تجاوز 30 نفر به مرجان رستمی خبرنگار ایرانی + عکس </FONT></A></P> text/html 2012-05-26T05:20:08+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین شخصیت شناسی http://alefnews.mihanblog.com/post/7935 <FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b><FONT color=#e4670b> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"><FONT color=#e4670b>با تصویر خانم «شاهین نجفی» آشنا شوید </FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36454"><FONT color=#e4670b>سعد محسنی كیست؟</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36410"><FONT color=#e4670b>بیوگرافی فرهاد اصلانی</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36409"><FONT color=#e4670b>بیو گرافی هنگامه قاضیانی + تصاویر</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36381"><FONT color=#e4670b>سردار احمد سوداگر دعوت حق را لبیک گفت</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/18743"><FONT color=#e4670b>پسر احمدی نژاد کجا درس می خواند؟ + عکس</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15251"><FONT color=#e4670b>با سه خواهر و برادر ایرانی استاد اقتصاد در آمریکا آشنا شوید</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15213"><FONT color=#e4670b>حسین فدایی كیست؟</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15206"><FONT color=#e4670b>نازنین افشین جم، همسر وزیر دفاع کانادا شد +عكس</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15119"><FONT color=#e4670b>سرنوشت عجیب 4 فرزند آقا مصطفی خمینی </FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15110"><FONT color=#e4670b>به مناسبت سالروز درگذشت کربلائی کامران اسکندری تعذیه خوان معروف</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15100"><FONT color=#e4670b>شیخ علی تهرانی در چند روایت</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15090"><FONT color=#e4670b>سید حمید پور محمدی كیست؟</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15089"><FONT color=#e4670b>خواندنی‎‎های خاوری مدیر عامل مستعفی بانك ملی</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15088"><FONT color=#e4670b>من را با امیر خسروی مقایسه نكنید</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15087"><FONT color=#e4670b>محمدرضا زنوزی كیست؟</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36517"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15067"><FONT color=#e4670b>آشنایی اجمالی با مدیرعامل جنجالی بانک سامان</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/15062"><FONT color=#e4670b>كارنامه سید محمد جهرمی</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36402"><FONT color=#e4670b>امیر منصور آریا كیست؟</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/14945"><FONT color=#e4670b>كارنامه مهدی كلهر</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/7571"><FONT color=#e4670b>داریوش شایگان کیست؟ </FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/7568"><FONT color=#e4670b>محمد شریف ملک‌زاده کیست؟</FONT></A></P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT> text/html 2012-05-26T05:12:12+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین تصاویر خبری http://alefnews.mihanblog.com/post/7934 <FONT color=#e4670b> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"><FONT color=#e4670b>برای دومین بار دختر ایرانی تبار ملکه زیبایی کانادا شد +تصاویر </FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36528"><FONT color=#e4670b>دریای عجیبی كه در قرآن آمده را ببینید + عكس </FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36522"><FONT color=#e4670b>ایران پرس: تصویر خبری محوطه اداری فیس بوك</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36518"><FONT color=#e4670b>این عكس باوركردنی است!!!</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36505"><FONT color=#e4670b>قدری آرامش با تصاویر چشم نواز طبیعت</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36466"><FONT color=#e4670b>بهترین عكسهای هفته دوم مجله عكس wsj به انتخاب ایران پرس</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36465"><FONT color=#e4670b>بهترین عكس‌های 18 فروردین مجله عكس </FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36464"><FONT color=#e4670b>خانه شیشه‌ای +عكس</FONT></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36531"></P> <P></A><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36456"><FONT color=#e4670b>عکس/ وحشی‌گری یعنی این!</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36443"><FONT color=#e4670b>تصاویر بازار داغ خرید و فروش مواد محترقه </FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36440"><FONT color=#e4670b>منوی غذای ایرانی در سال 1270</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36438"><FONT color=#e4670b>كتابون ریاحی سفیر مهر آفرین +تصاویر</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36436"><FONT color=#e4670b>شیطنت‌های دوران دانشجویی</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36431"><FONT color=#e4670b>عكس‌های دیدنی امروز </FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36428"><FONT color=#e4670b>فرقها را ببینید(فرهادی مردم ایران را سربلند کرد)</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36427"><FONT color=#e4670b>میترا طاهری زیباترین مجری جهان+عکس</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36419"><FONT color=#e4670b>اصغر فرهادی ،لیلا حاتمی و پیمان معادی در اسکار 84 (عکس) </FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36415"><FONT color=#e4670b>شیوه نوین آموزش جنسی به کودکان + عكس </FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36407"><FONT color=#e4670b>عکس : هفت روش برای جلوگیری ماهواره</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36383"><FONT color=#e4670b>این دو دختر ایرانی رو میشناسید؟ + عکس</FONT></A></P> <P><A href="http://iranpress.mihanblog.com/post/36377"><FONT color=#e4670b>دیدار با نینجاهای زن ایرانی + تصاویر </FONT></A></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P></FONT> text/html 2011-10-11T08:50:37+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین واکنش ضرغامی به مستند اخیر BBC http://alefnews.mihanblog.com/post/7915 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>رئیس سازمان صدا و سیما گفت: دشمنان فکر می‌کنند با مستندسازی می‌توانند خط و نشانی منفی از رهبر انقلاب نشان دهند در حالی که ناخواسته مبلغ افکار و سخنان ایشان شده‌ و ناخوداگاه مواردی از برتری‌های ایشان را نشان داده‌اند.</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T08:48:08+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین محل اختفای قذافی یک بار دیگر شناسایی شد http://alefnews.mihanblog.com/post/7913 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'></td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T08:47:20+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین دفاع مدیر شبکه پنج از احمدزاده و شهریاری http://alefnews.mihanblog.com/post/7916 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>مسعود احمدی‌افزادی، مدیر شبکه تهران درباره حضور کاظم احمدزاده و محمود شهریاری با توجه به حواشی که در مناسبت‌ها برای این دو مجری پیش آمده، گفت: «آقای احمدزاده و آقای شهریاری از مجریان توانمند و متعهد شبکه تهران هستند که امسال لحظات و ساعات بسیار خوب، مفرح و خوشی را برای بینندگان رقم زدند.»</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T08:31:16+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین یه حبه قند، شاهکاری از رضا میرکریمی http://alefnews.mihanblog.com/post/7917 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'></td> <td valign='top'><a href='http://alef.ir/vdcf0tdy0w6d0va.igiw.html?125622'><img src='http://alef.ir/images/docs/000125/n00125622-s.jpg' width='100' height='75' hspace='0' vspace='0' style='border: 1px solid black;'></a></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T08:24:25+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین ۵۴ روایت مختلف درباره مدینه و مسجدالنبی http://alefnews.mihanblog.com/post/7918 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>در گزارشی به بررسی ۵۴ روایت مختلف درباره مدینه منوره، مسجدالنبی و نام‌های شهر پیامبر گرامی اسلام پرداختیم. امام على علیه السّلام فرموده است که مکه، حرم خداست و مدینه، حرم رسول خدا صلّى الله علیه و آله است.</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T07:00:19+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین برای سلامتی &quot;توماس ترانسترومر&quot; صلوات! http://alefnews.mihanblog.com/post/7919 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>نهمین همایش شعر و داستان جوان در ایلام به دلیل حضور پرشور جوانان از سراسر کشور، حاشیه‌های جالبی داشت؛ از فرستادن صلوات برای برنده نوبل ادبی امسال تا کوک نبودن ساز جلال ذوالفنون در مراسم اختتامیه.</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T06:51:06+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین کارت هوشمند برای زوار حج عمره صادر می شود http://alefnews.mihanblog.com/post/7920 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملی با اشاره به صدور کارت هوشمند ثبت نام زائرین حج عمره گفت: تهیه و تولید کارت شناسایی هوشمند زوار و صدور آن به صورت آنی همزمان با ثبت نام زوار در تمامی شعب بانک ملی همراه برگ ثبت نام سنتی و کاملا رایگان خواهد بود.</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T06:43:08+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین برگزاری مجدد یک کنکور http://alefnews.mihanblog.com/post/7921 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>وی درباره زمان برگزاری این آزمون برای جاماندگان، گفت: زمان برگزاری آزمون کاردانی به کارشناسی اواخر پاییز و یا اوایل دی ماه سال جاری خواهد بود.</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T05:48:11+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین روایت کیهان از مشکل یک خواننده لس انجلسی http://alefnews.mihanblog.com/post/7922 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'></td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T05:29:19+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین اعتراض دانشگاه شریف به رتبه بندی دانشگاهها http://alefnews.mihanblog.com/post/7923 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>دانشگاه صنعتی شریف در رتبه ‌بندی اخیر موسسه بین‌المللی تایمز به عنوان تنها دانشگاه ایرانی در گروه ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان در مرتبه ‌ای بین ۳۰۱ تا ۳۵۰ قرار گرفت</td> <td valign='top'></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir text/html 2011-10-11T04:43:45+01:00 alefnews.mihanblog.com زیبا زیبافرین يك انتصاب غيرتخصصي ديگر در سطوح بالای دولت http://alefnews.mihanblog.com/post/7933 <table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'> <tr> <td width='100%'>رئيس كل جديد بيمه مركزي ايران، تجربه و تخصص خاصی در صنعت بيمه ندارد. مقام قضایی مسئول پرونده فساد در صنعت بیمه براي احضار و محاكمه متهم دانه درشت این پرونده باید از «خط قرمز توهم آميز» عبور كند.</td> <td valign='top'><a href='http://alef.ir/vdcfetdycw6d0ta.igiw.html?125578'><img src='http://alef.ir/images/docs/000125/n00125578-s.jpg' width='100' height='72' hspace='0' vspace='0' style='border: 1px solid black;'></a></td> </tr> </table><br><br>منبع:<br>http://alef.ir